Hagimenetlus

Ava otsing

Hagimenetlus

Esmakordselt ilmus hagimenetlust käsitlev raamat 2011, kordustrükid 2014 ja 2016. Muudetud ja olulisel määral täiendatud 4. trüki väljaandmise tingis tsiviilkohtumenetluse pidev areng.

Võrreldes eelmise väljaandega on raamat ümber struktureeritud ja sisu laiendatud, lisatud on juhised vastuväite esitamiseks, samuti on ajakohastatud dokumendinäidised ja tabelid.

Raamatus on vaatluse all 49 menetluses esitatavat taotlust, kõigi taotluste kohta on esitatud terviklik ülevaade.

Raamatus on Riigikohtu lahendite märksõnaline loend, võrreldes 2016. a väljaandega on lisandunud üle 200 viite, uus märksõnastik on seotud äärenumbritega, mis soodustab otsitava kiiret leidmist.

Kui raamatus on paragrahv, mille ees ei ole seaduse nimetust (nt § 32), siis on tegemist tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) sättega. Kõigile teistele seadustele viitamisel on paragrahvi ees toodud seaduse nimetuse lühend (nt TLS § 16).

Teksti muutmisel on aluseks võetud TsMS 01.09.2018 kehtivas redaktsioonis koos vastuvõetud muudatustega, mis jõustuvad 2019 ja 2020, ja Riigikohtu lahendid, mis on avaldatud perioodil 01.07.2016–01.09.2018.

Hagimenetluse raamat on õppevahend Tartu Ülikooli “Menetlusdokumentide vormistamise” aine omandamiseks ja hea abimees praktikule hagimenetluse üldisest korraldusest ja menetluslikest taotlustest ülevaate saamiseks.

Andra Pärsimägi

oktoober 2018


Autor
  • Andra Pärsimägi
Raamatu ilmumisaeg
  • 2018