Hagimenetlus

Ava otsing
  1. Eessõna 4. väljaandele
  2. Eessõna 2. väljaandele
  3. 1. peatükk. Menetlus kohtus
   1. § 1. Hagimenetlus
    1. I. Tsiivilasi
    2. II. Menetluse üldpõhimõtted
    3. III. Menetluse etapid
   2. § 2. Menetlustoiming
    1. I. Sisu
    2. II. Menetlustoimingu kehtivuse eeldused
    3. III. Kohaldamisele kuuluv õigus
    4. IV. Menetlustoimingu tegemise tähtajad
    5. V. Menetlustoimingu sisuline õigsus
    6. VI. Menetlustoimingu tegemise vormivabadus
   3. § 3. Menetlusdokument
    1. I. Kirjaliku dokumendi vorminõuded
    2. II. Elektroonilise dokumendi vorminõuded
    3. III. Menetlusdokumendi sisunõuded
     1. 1. Menetlusosaliste andmed (§ 338 lg 1 p 1)
     2. 2. Esindajate andmed ja menetlusdokumentide vastuvõtja andmed (§ 338 lg 1 p 1)
     3. 3. Kohtu nimetus (§ 338 lg 1 p 2)
     4. 4. Asja põhisisu (§ 338 lg 1 p 3)
     5. 5. Menetluses olevas asjas tsiviilasja number (§ 338 lg 1 p 4)
     6. 6. Menetlusosalise esitatav taotlus (§ 338 lg 1 p 5)
     7. 7. Taotlust põhjendavad asjaolud (§ 338 lg 1 p 6 ja lg 4)
     8. 8. Menetlusdokumendi lisade nimekiri (§ 338 lg 1 p 7 ja § 339)
     9. 9. Menetlusosalise või tema esindaja allkiri, elektroonilise dokumendi puhul digitaalallkiri või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldav tunnus (§ 338 lg 1 p 8)
   4. § 4. Menetlustoimingu kulud ja kohtulahendi vaidlustamine
    1. I. Menetlustoimingu kulud
    2. II. Menetlustoimingu kohta tehtud lahendi vaidlustamine
   5. § 5. Ekskurss. Menetlustähtajad ja lihtsustatud menetlused
    1. I. Menetlustähtajad
     1. 1. Menetlustähtaegade arvutamine
     2. 2. Menetlustoimingu õigeaegse tegemata jätmise tagajärjed
     3. 3. Menetlustähtaja muutmine
     4. 4. Menetlustähtaja ennistamine
     5. 5. Taotluse menetlemine § 331 lg-s 1 sätestatud juhul
    2. II. Lihtsustatud menetlused
     1. 1. Maksekäsu kiirmenetlus
     2. 2. Lihtmenetlus
     3. 3. Kirjalik menetlus
      1. 1) Poolte nõusolekul
      2. 2) Kohtu määramisel
  4. 2. peatükk. Hagi esitamine
   1. § 6. Hagi
    1. I. Hagi esitamise eeldused
     1. 1. Vaidluse objektiveerimine
     2. 2. Kohtumenetluse normide tundmise vajalikkus
     3. 3. Materiaalõiguse tundmise vajalikkus
     4. 4. Õiguskaitse vajadus
    2. II. Hagi määratletuse põhimõte
     1. 1. Hagiavaldus
     2. 2. Lubatavad kõrvalekalded määratletuse põhimõttest
     3. 3. Kohtu diskretsiooniõigus
     4. 4. Otsuse sundtäidetavuse eeldused
    3. III. Hagi liigid
   2. § 7. Hagi sisu- ja vorminõuded
    1. I. Enne hagi koostamist
    2. II. Hagiavalduses märgitavad andmed 174
    3. III. Hagi ese 177
    4. IV. Hagi alus
    5. V. Hagis esitatavad menetluslikud seisukohad ja taotlused
    6. VI. Hagi muutmine
   3. § 8. Hagi menetlusse võtmise otsustamine
    1. I. Hagi esitamise tagajärjed
     1. 1. Menetlusse võtmine
     2. 2. Hagi käiguta jätmine ja puuduste kõrvaldamine 207
    2. II. Hagi menetlusse võtmisest keeldumine
   4. § 9. Hagi esitamise kulud ja vaidlustamine
    1. I. Hagi esitamise kulud
    2. II. Hagi menetlusse võtmise või sellest keeldumise määruse vaidlustamine
   5. § 10. Ekskurss. Kohtualluvus ja -pädevus. Menetluses osalemine ja esindus
    1. I. Kohtualluvus ja -pädevus
     1. 1. Kohtualluvuse liigid
      1. 1) Rahvusvaheline kohtualluvus
      2. 2) Territoriaalne alluvus
      3. 3) Üldine kohtualluvus
      4. 4) Valikuline kohtualluvus
      5. 5) Erandlik kohtualluvus
      6. 6) Kohtualluvuse kokkulepe
    2. II. Menetluses osalemine
     1. 1. Menetlusosalised
    3. III. Menetluses osalemine esindaja kaudu
     1. 1. Esindaja
      1. 1) Seadusjärgne esindusõigus
      2. 2) Lepinguline esindaja
     2. 2. Esindusõiguse seadusjärgne ulatus ja selle piiramine
     3. 3. Nõustaja
  5. 3. peatükk. Kostja vastus
   1. § 11. Eelmenetlus
    1. I. Eelmenetluse ülesanded
    2. II. Kohtu selgitamiskohustus
    3. III. Eelistung
   2. § 12. Kostja toimingud menetluses
    1. I. Kohtuliku arutelu koormis
    2. II. Kostja kaitse hagi vastu
     1. 1. Kostja positsioon
     2. 2. Hagi motiveerimatu eitamine ehk hagile vastuvaidlemine põhjendusi esitamata
     3. 3. Hagi lubamatuks tunnistamise vastuväide ehk menetluslikud vastuväited ja taandused
     4. 4. Hagile motiveeritud vastuvaidlemine
     5. 5. Hagi aluse vaidlustamine ehk hageja esitatud asjaolude usutavuse või veenvuse vaidlustamine
     6. 6. Kui kostjal on vastuväiteid hageja esitatud tõendite kohta, siis tuleb need kostja kirjalikus vastuses esitada
    3. III. Vastunõue ja vastuhagi
   3. § 13. Kostja vastuse sisu- ja vorminõuded 306
    1. I. Kostja vastusest üldiselt
    2. II. Kostja vastuse sisu- ja vorminõuded
    3. III. Kostja vastuse menetluskulud
   4. § 14. Ekskurss. Tõendamine
    1. I. Tõendamise erisused
    2. II. Tõendamiskoormis
    3. III. Tõendi esitamine ja kogumine
    4. IV. Tõendamise liigid
    5. V. Tõendamisese
    6. VI. Tõendite vastuvõtmine ja uurimine
    7. VII. Tõendite hindamine
    8. VIII. Tõendite liigid
     1. 1. Liigitamise alused
     2. 2. Menetlusosalise vande all antud seletus
     3. 3. Tunnistaja ütlused
     4. 4. Dokumentaalne tõend
     5. 5. Asitõend
     6. 6. Vaatlus
     7. 7. Eksperdiarvamus
  6. 4. peatükk. Avaldused ja taotlused menetluses
   1. § 15. Hagiasja läbivaatamine kohtuistungil
    1. I. Kohtuistungi määramine ja kohtusse kutsumine
    2. II. Kohtuistungi (põhiistung) korraldus
    3. III. Hagiasja läbivaatamise kord kohtuistungil
   2. § 16. Taotlused
    1. I. Taotlused ja avaldused menetluses
    2. II. Taotluse esitamise aeg
    3. III. Taotluse esitaja
    4. IV. Taotluse sisu- ja vorminõuded
    5. V. Taotluse esitamisega kaasnevad kulud ja määruse vaidlustamine
   3. § 17. Taotlused hagimenetluses
    1. I. Taotlus kohtualluvuse määramiseks
     1. 1. Taotlusest üldiselt
     2. 2. Taotluse sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja edasikaebamine
    2. II. Taotlus riigipoolse menetlusabi saamiseks 389
     1. 1. Taotlusest üldiselt
     2. 2. Menetlusabi
     3. 3. Riigi õigusabi
     4. 4. Sisu- ja vorminõuded
     5. 5. Esitamine, jätkuvus, menetluskulud ja vaidlustamine
    3. III. Taotlus eeltõendamismenetluse läbiviimiseks
     1. 1. Taotlusest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    4. IV. Taotlus hagi tagamiseks
     1. 1. Taotlusest üldiselt
     2. 2. Esialgne õiguskaitse
     3. 3. Hagi tagamine
     4. 4. Sisu- ja vorminõuded
     5. 5. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    5. V. Kohtuniku taandamise taotlus
     1. 1. Taotlusest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    6. VI. Tõlgi osavõtu taotlemine
     1. 1. Taotlusest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    7. VII. Taotlus menetluse kinniseks kuulutamiseks
     1. 1. Taotlusest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    8. VIII. Taotlus protokolliga tutvumiseks ja selle parandamiseks
     1. 1. Taotlusest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    9. IX. Taotlus toimikuga tutvumiseks
     1. 1. Taotlusest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    10. X. Taotlused seoses menetlustähtaegadega
     1. 1. Taotlustest üldiselt
      1. 1) Taotlus tähtaja muutmiseks
       1. a) Üldist
       2. b) Sisu- ja vorminõuded
       3. c) Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
      2. 2) Taotlus tähtaja ennistamiseks
       1. a) Üldist
       2. b) Sisu- ja vorminõuded
       3. c) Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
      3. 3) Taotlus hilinemisega esitatud menetlusdokumendi menetlemiseks § 331 alusel
       1. a) Üldist
       2. b) Sisu- ja vorminõuded
       3. c) Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    11. XI. Taotlus tsiviilasja hinna määramiseks või muutmiseks
     1. 1. Taotlusest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    12. XII. Taotlus poole asendamiseks/kaasamiseks
     1. 1. Taotlustest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    13. XIII. Taotlus kolmanda isiku kaasamiseks / kolmanda isiku menetlusse astumise taotlus
     1. 1. Taotlustest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    14. XIV. Taotlused seoses menetlusdokumendi kättetoimetamisega 572
     1. 1. Taotlustest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    15. XV Taotlused seoses tõendamisega
     1. 1. Taotlustest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    16. XVI. Taotlused seoses kohtuistungilt puudumisega või muu menetlustoimingu õigeaegse tegemata jätmisega
     1. 1. Taotlustest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    17. XVII. Vastuväite esitamine kohtu tegevuse kohta ja taotlus menetluse kiirendamiseks
     1. 1. Taotlustest üldiselt
      1. 1) Vastuväide
      2. 2) Menetluse kiirendamise taotlus
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    18. XVIII. Taotlused seoses menetluskuludega
     1. 1. Taotlustest üldiselt
      1. 1) Riigilõivu tagastamine
       1. a) Üldist
       2. b) Sisu- ja vorminõuded
       3. c) Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
      2. 2) Tagatise andmiseks kohustamine
       1. a) Üldist
       2. b) Sisu- ja vorminõuded
       3. c) Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
      3. 3) Menetluskulude jaotusega seotud taotlused
       1. a) Üldist
       2. b) Sisu- ja vorminõuded
       3. c) Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
      4. 4) Menetluskulude kindlaksmääramine
       1. a) Üldist
       2. b) Sisu- ja vorminõuded
       3. c) Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    19. XIX. Tagaseljaotsuse tegemise taotlus
     1. 1. Taotlusest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
      1. a) Kostja ei vasta hagile
      2. b) Kostja ei ilmu kohtuistungile
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    20. XX. Menetluse peatamine
     1. 1. Taotlusest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    21. XXI. Menetluse uuendamise ja asja arutamise uuendamise taotlemine
     1. 1. Taotlustest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    22. XXII. Taotlus osaotsuse tegemiseks
     1. 1. Taotlusest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    23. XXIII. Taotlus vaheotsuse tegemiseks
     1. 1. Taotlusest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    24. XXIV. Taotlused menetluse lõpetamiseks
     1. 1. Taotlustest üldiselt
      1. 1) Hagist loobumine
       1. a) Üldist
       2. b) Sisu- ja vorminõuded
       3. c) Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
      2. 2) Kompromiss ja lepitusmenetlus
       1. a) Üldist
       2. b) Sisu- ja vorminõuded
       3. c) Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    25. XXV. Taotlus hagi läbi vaatamata jätmiseks
     1. 1. Taotlusest üldiselt
      1. 1) Hagi tagasivõtmine
       1. a) Üldist
       2. b) Sisu ja vorminõuded
       3. c) Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    26. XXVI. Otsuse täitmise korra ja tähtaja kindlaksmääramine
     1. 1. Taotlusest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    27. XXVII. Taotlus apellatsioonkaebuse esitamise õigusest loobumiseks
     1. 1. Taotlusest üldiselt
     2. 2. Sisu- ja vorminõuded
     3. 3. Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
    28. XXVIII. Taotlused pärast kohtulahendi tegemist
     1. 1. Taotlustest üldiselt
      1. 1) Täiendava otsuse tegemine
       1. a) Üldist
       2. b) Sisu- ja vorminõuded
       3. c) Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
      2. 2) Vigade parandamine otsuses
       1. a) Üldist
       2. b) Sisu- ja vorminõuded
       3. c) Esitamine, menetluskulud ja vaidlustamine
   4. § 18. Ekskurss. Menetluskulud
    1. I. Hagihind
    2. II. Kohtukulud
     1. 1. Riigilõiv
     2. 2. Kautsjon
     3. 3. Asja läbivaatamise kulud
    3. III. Kohtuvälised kulud
    4. IV. Tagatis
  7. Hagiavaldus (näidis)
  8. Tagasiside tabelid 853
  9. LÜHENDID
  10. Kasutatud Riigikohtu lahendid
  11. Täiendavad allikad